Разрешаване на спорове

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство.

Въпроси и разрешаване на спорове:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show